GUCCI - FALL/WINTER Ready-to-Wear (2018/19)

Luxury brand 'Gucci' has become one of the most popular fashion brands in recent years. Her profits rose at a rapid pace, primarily due to her fashion director Alessandro Michele, who combines elements of period trends with his surrealistic and very spectacular fashion look. His collections can often be chaotic or exaggerated, but Alessandro puts them in and tries to tell the story. 

Luxusní značka Gucci se za poslední roky stala jednou z nejžádanějších na poli módy vůbec. Její zisky se zvedly rapidní rychlostí, a to především kvůli jejímu módnímu řediteli Alessandro Michele, který kombinuje prvky dobových trendů se svým surrealistickým a velmi okázalým pohledem na módu. Jeho kolekce často mohou působit až chaoticky či přehnaně, ovšem Alessandro do nich vkládá sám sebe a snaží se vyprávět příběh. 


The introduction of his new Ready-to-Wear collection in the autumn and winter was accompanied by astonishment, fear and admiration at the same time. The show was held in a room with a surgical lab, while the interior itself was horrifying for some people. We had the opportunity to see a truly unique and surrealistic show that did not lack Illuminated characters, knitted face-like facials, models which they held in their hands a dragon, snake and chameleon, and a couple of models that had their own replica of their heads dangling in their arms. Really slightly frightening.

Představení nové Ready-to-Wear kolekce na podzim a zimu doprovázel údiv, strach i obdiv najednou. Show se konala v místnosti zobrazující chirurgickou laboratoř, přičemž samotný interiér některým lidem naháněl hrůzu. Měli jsme možnost shlédnout opravdu unikátní a surrealistickou přehlídku, ve které nechyběli iluminátské znaky, pletené pokrývky obličeje připomínající pooperační stav, modelky a modely držící v rukou draka, hada a chameleona, a pár modelů, kterým dřímala v náručí vlastní replika hlav. Opravdu lehce děsivé. 


"The whole idea was a metaphor of how people nowadays create their identity," said Alessandro Michele. "The population undergoes self-regeneration through powerful technologies - Hollywood, Instagram and Gucci. There’s a clinical clarity about what I am doing. I was thinking of a space that represents the creative act. I wanted to represent the lab I have in my head. It’s physical work, like a surgeon’s.”

Celá idea byla jakousi metaforou toho, jak si lidé v dnešní době vytvářejí svou identitu,” řekl Alessandro Michele. „Obyvatelstvo prochází samo-regenerací prostřednictvím mocných technologií - Hollywood, Instagram a Gucci. Chtěl jsem představit laboratoř, kterou mám v hlavě. Je to fyzická práce, jako práce chirurga.” 


All photos are from Vogue (whole collection here)

Share:

0 komentářů