BEST OF: MILAN FASHION WEEK FALL 2018/2019

I'm here again, but with another special moment: Milan Fashion Week which was held from 20th to 26th February 2018. It's no wonder that here - in the city of fashion, the most talented fashionable aces compete with each other and we have the opportunity to see a number of unique collections known but also the lesser known designers. 

A dostáváme se k milánskému Fashion Weeku, který se konal od 20. - 26. února 2018. Není divu, že právě zde - ve městě módy - mezi sebou soupeří ta největší esa v módním oboru a tak jsme měli možnost shlédnout opět řadu jedinečných kolekcí známých, ale i těch méně známých návrhářů.

BLUMARINE 
(READY-TO-WEAR 2018/2019)

Her fashion is a clear mirror of her personality: warm and romantic. Using these two qualities, Anna Molinari has created her own brand, that suits a woman that is feminine and full of life - like her,” wrote editor Erica di Santo. Anna simply knows how to attract women, so the show has not missed the roses that have dominated her shows for almost forty years. But backstage Anna revealed a much deeper sense of the collection: „Yes, the collection might appear to be ‘feminine’ and sweet, especially with all the roses. But look at this [she gestured at a very vaguely military blue shearling] and these [the scattering of trousers in the collection]. As women, we are oppressed by the world around us and we have to say enough with being victims. I wanted to show an image not just of beauty, but of strength. My message is a social and political one.”

Její móda je jasným zrcadlem její osobnosti: vřelá a romantická. S využitím těchto dvou vlastností vytvořila Anna Molinari vlastní značku, která vyhovuje ženě, jež překypuje ženstvím a je plná života - jako ona,” napsala redaktorka Erica di Santo. Anna zkrátka ví, jak ženy zaujmout, proto na přehlídce opět nechyběly růže, které dominují jejím přehlídkám již bezmála čtyřicet let. V zákulisí ale Anna odhalila daleko hlubší smysl kolekce: „Kolekce se může zdát být 'ženská a sladká', zvláště se všemi těmi růžemi. Ale podívej se na tohle (ukázala velmi neurčitě na vojenskou modrou smyčku) a na tyto (rozptýlené kalhoty). Jako ženy jsme utlačováni světem kolem nás a musíme přestat být obětí. Chtěla jsem ukázat obraz nejen krásy, ale i síly. Moje poselství je sociální a politické.”

 

  The collection designed by Donatella Versace opened the model Natalia Vodianova with a vintage leather maxi coat and very extravagant boots in the same color. The whole atmosphere of the collection was breathtaking with the glamor atmosphere of the 80s. There was a classic in the form of smooth trenchkot, school shirts and punk tartan skirts. The corsets under which the signs of the 'Versace' even without them were again a pleasant revival that didn't disappoint. In addition, there were golden details on coats or accessories in the form of earrings or necklaces. Donatella again showed an unprecedented and very original show.

Kolekci navrženou Donatellou Versace, slavnou sestrou již zesnulého Gianni Versace, otevírala modelka Natalia Vodianova s vínově koženým maxi kabátem a velmi extravagantními botami taktéž ve vínové barvě. Z celé kolekce dýchala glamour atmosféra 80. let. Nechyběla klasika v podobě hladkého trenčkotu, školních košil a punkově tartanových sukní. Korzety pod nimiž se jímala trika s nápisy 'Versace' i bez nich zase bylo příjemné oživení, které taktéž nezklamalo. Mimoto nechyběly zlaté detaily jak již na kabátech či jako doplňky v podobě náušnic nebo náhrdelníku. Donatella opět předvedla nevídanou a velmi originální show a proto před ní smekám!

 Model Gigi Hadid had the oppostunity to open Tod's Ready-to-Wear Show with carrying a small French bulldog in her arms. And she wasn't the only one who had a four-legged pet in her hands, and we could see some other models with puppies, each with a different race. This time, it was not a baby dragon or snake à la Gucci, but puppies that brought many smiles on the face of the viewer, emphasizing the precision of Tod's accessories. Almost every model had a bag, whether it was a small leather cross body or a large suede sports bag. The main colors of the show were brown in all shades, white, black and pistachio green. Tod's again showed a great collection, including classic parks, trenchbots, blouses, and puffer jackets in unique shades. The whole collection is here.

Ready-to-Wear přehlídku Tod's měla tu možnost otevřít modelka Gigi Hadid, která v náručí nesla malého francouzského buldočka. A nebyla jediná, která v rukou dřímala čtyřnohého mazlíčka, na mole jsme měli možnost vidět několik dalších modelek s malými štěňaty, přičemž každé bylo jiné rasy. Tentokrát se tedy nejednalo o žádné mládě draka či hada ve stylu Gucci, ale o štěňata, která přinesla nejeden úsměv na tváři přihlížejících a zdůraznila tak preciznost doplňků značky Tod's. Téměř každá modelka měla tašku, ať se jednalo o malou koženou cross body či velikou semišovou sportovní kabelku. Hlavními barvami přehlídky byla hnědá ve všech svých odstínech. K ní přibyla bílá, černá a pistáciově zelená. Tod's opět předvedl skvělou kolekci, kde nechyběli ani klasické parky, trenčkoty, blůzy, a puffer bundy v jedinečných odstínech. 

 The creative director Jeremy Scott stunned the audience with his new collection. The starting point was the conspiracy theory surrounding the assassination of the then US President John F. Kennedy and the fact that Kennedy told Marilyn Monroe that aliens existed. These two stories inspired him to create his own pleasantly ridiculous conspiracy theory that Jackie Kennedy Onassis was an alien himself and killed both; Kennedy and Marilyn Monroe. This is why some models of colored bodies have extraterrestrial colors; yellow, blue, green and orange. Conservative and formal garments were strongly reminiscent of the 1960s, so they lacked monochrome costumes, graphic dresses and typical short hairstyles.

Kreativní ředitel Jeremy Scott novou kolekcí diváky naprosto ohromil. Výchozím bodem se stala konspirační teorie okolo vraždy tehdejšího prezidenta USA Johna F. Kennedyho a toho, že Kennedy sdělil Marilyn Monroe, že mimozemšťané existují. Tyto dva příběhy ho inspirovaly k vytvoření vlastní příjemně směšné konspirační teorie, že Jackie Kennedy Onassis byla sama mimozemšťanem a zabila jak Kennedyho, tak i Marilyn Monroe. Právě proto měly některé modelky nabarvená těla mimozemskými barvami; žlutou, modrou, zelenou a oranžovou. Konzervativní a formální oděvy silně připomínaly 60. léta, proto nechyběly jednobarevné kostýmky, grafické šaty a typické krátké účesy. 

 The Italian fashion house Fendi, led by Karel Lagerfeld and Silvie Venturi Fendi, showed something new again. Initially, it was a smart quilted dress and coat that Silvie Venturi described as 'a romantic uniform for a strong and powerful woman of today'. Then came the sewn suit and cowboy boots that accompanied the show. The double F logo has been deployed almost everywhere - in stockings, fur coats, sweatshirts and scarves.

Italský módní dům Fendi pod vedením Karla Lagerfelda a Silvie Venturi Fendi předvedl opět něco nového. Zpočátku se jednalo o elegantní prošívané šaty a kabáty, které Silvie Venturi popsala jako 'romantickou uniformu pro dnešní silnou ženu'. Poté přišli na řadu šité obleky a kovbojské boty, jež doprovázely celou přehlídku. Dvojité F logo bylo rozmístěno téměř všude - na punčochách, kožešinových kabátech, mikinách a šálách. 

 Tommy Hilfiger's autumn and winter Ready-to-Wear show was the fourth and last successful collaboration between Hilfiiger and Gigi Hadid (TommyXGigi). The main inspiration for this collection was Formula 1 racing and what the Mercedes-AMG crew and technicians normally wear, it this was converted to white, red, black and blue colors. The show included piped leather trousers, American flag jackets, dresses, polo shirts, semi-bows and polotriques.

Podzimní a zimní Ready-to-Wear přehlídka Tommy Hilfigera byla čtvrtou a zároveň poslední úspěšnou kolaborací mezi Hilfigerem a modelkou Gigi Hadid (TommyXGigi). Hlavní inspirací pro vytvoření této kolekce byly závody Formule 1 a to, co běžně nosí posádka a technici Mercedes-AMG akorát to bylo převedeno do barev bílé, červené, černé a modré. Na přehlídce nechyběly lesklé kožené kalhoty, bundy s americkou vlajkou, šaty, polokošile, polobundy a polotrika. 

 The introduction of his new Ready-to-Wear collection in the autumn and winter was accompanied by astonishment, fear and admiration at the same time. The show was held in a room with a surgical lab, while the interior itself was horrifying for some people. We had the opportunity to see a truly unique and surrealistic show that did not lack Illuminated characters, knitted face-like facials, models which they held in their hands a dragon, snake and chameleon, and a couple of models that had their own replica of their heads dangling in their arms. Really slightly frightening.

Představení nové Ready-to-Wear kolekce na podzim a zimu doprovázel údiv, strach i obdiv najednou. Show se konala v místnosti zobrazující chirurgickou laboratoř, přičemž samotný interiér některým lidem naháněl hrůzu. Měli jsme možnost shlédnout opravdu unikátní a surrealistickou přehlídku, ve které nechyběli iluminátské znaky, pletené pokrývky obličeje připomínající pooperační stav, modelky a modely držící v rukou draka, hada a chameleona, a pár modelů, kterým dřímala v náručí vlastní replika hlav. Opravdu lehce děsivé.

 The main renowned Ready-to-Wear collection of the Italian fashion house Marni was the sharp colors and the linking of human's love to innovation and technology. Technoprimitivism, in this way Francesco Risso called his collection, which at some moments was supposed to be express of human waste. The show featured shiny vintage coats, felted cloaks and trimmings of recycled textiles, insulating material, or underlying carpets. Risso is not afraid to risk and combine multiple materials, which is certainly important for high fashion.

Hlavním poznávacím znamením Ready-to-Wear kolekce italského módního domu Marni byly ostré barvy a propojení lásky člověka k inovacím a technologiím. Technoprimitivismus, takto trefně Francesco Risso nazval svou sbírku, která v některých momentech měla vyjádřit zbytečnost nad lidským plýtváním. Co se týče oděvů, na přehlídce se objevily lesklé vintage kabáty, plstěné pláště a trika z recyklovaného textilu, izolačního materiálu nebo podkladového koberce. Francesco se nebojí riskovat a kombinovat vícero materiálů, což je pro vysokou módu dozajista důležité. 

 

 


Photos credit: vogue.com

Share:

0 komentářů